UK - Butterflies LTD non profit organisation               REGISTERED AT UK Register of Learning Providers                                                                                   

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595 

Because Every Person Matters... 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze scenariuszy wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ''Kompetencje Wychowawcze Przyszłości - Edukacja Alternatywna i Doskonalenie Zawodowe'' współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Program PO WER). 


Głównym celem projektu było podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej w Kętach, PCPR w Oświęcimiu i Domu Dziecka w Oświęcimiu zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym  

i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy wyposażeni zostaną w wiedzę nt. sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych:

- Family Links

- Speakeasy

- Talking Teens

- Freedom

- Friedship

- Nurturing ProgrammeNa Państwa ręce oddajemy 6 scenariuszy do bezplatnego wykorzystania do pracy z młodzieżą. 


Każdy z programów zawiera elementy aktywnych metod radzenia sobie ze stresem i jego redukcją. 
Family Links - To program pokazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze. Skupia się na zdrowiu emocjonalnym.Posiada rozbudowanepoziomy samooceny, poczucia wartości, rodzaju uczuć i sposobie radzenia sobie z emocjami. Pomaga skupić się nad tym, w jaki sposób i dlaczego postępuje młodzież. Pomaga w ustaleniu granic i konsekwencji w przypadku niestosowania się do ustaleń. 
Speakeasy - Zdrowie seksulane młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności i związkach. Metoda Speakeasy–jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, w tym okresu dojrzewania. Warsztaty oferują elastyczną i swobodną drogę dla wychowawców i opiekunów w uzyskaniu większej pewności siebie w rozmowie z dziećmi i młodzieżą, w obszarze, który może powodować zakłopotanie i niezręczność dla obu stron.

Talking Teens - Uzależnienia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu rozwoju mózgu, stresu, uzależnień u młodzieży i zachowań, które są spowodowane okresem dojrzewania. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które pomogą im lepiej zrozumieć zachowania młodzieży, reakcje na stawianie granic i sposoby ich utrzymania.


Freedom - Przemoc. Rodzaje. Skutki. Wpływ przemocy na dziecko - Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą nt. przemocy. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji uczestników dotyczących pojęć z zakresu przemocy i jej rodzajów, jej wpływu na dziecko, rozpoznawanie ‘’zachowań za zachowaniem’’ (bahaviour behing behaviour’), diagnozy, planowania, komunikowania z dziećmi i młodzieżą, które doznały przemocy lub były jej świadkami. Metody radzenia sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których agresywne zachowania wobec wychowanków i grupy utrudniają proces zmian.
Friendship -  Rodzaje przyjaźni. Kliki i grupy. Przemoc równieśnicza - program skierowany do dzieci i młodzieży, które mają problemy w zawieraniu znajomości, integracją z grupą. Skupia się na pracy z grupą, w której zostały zauważone trudności w integracji uwidaczniające się brakiem serdeczności, koleżeństwa, współpracy, pojawianiem się wyzwisk, izolowanie się rówieśników, niezdrowa rywalizacja, brak akceptacji, przejawy agresji. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. 

Nurturing Programme - to program ukazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze spowodowane niskim poczuciem własnej wartości,  nierespektowaniem zasad, nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brakiem zaufania do dorosłych, pesymizmem.